Federale maatregelen voor life sciences ondernemingen

1.   Erkenning van life sciences sector als cruciale sector met essentiële diensten.

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences werd op 18 maart 2020 door federale overheid (bij ministrieel besluit) officieel erkend als een cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land. Voor life sciences (farma, biotech) betreft dit dus ondernemingen in de paritaire comités 200 en 207 (publicatie MB in het Belgische Staatsblad vindt u hier).

De overheid heeft beslist dat deze bedrijven, ongeacht hun grootte, hun activiteiten kunnen verder zetten. Bedrijven wordt wel gevraagd om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerken en de regels van social distancing maximaal toe te passen. De algemene hygiënemaatregelen dienen eveneens strikt te worden nageleefd. De erkenning als cruciale sector met essentiële diensten houdt concreet in dat er voor deze bedrijven een uitzondering op de regels van social distancing geldt, mochten deze niet altijd kunnen worden gegarandeerd.

2.   Overbruggingskredieten en tijdelijk uitstel van terugbetaling kredieten aan banken

De regeling is van belang voor bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen.
Er zijn twee grote luiken: zes maanden uitstel van betaling aan banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te krijgen voor 12 maanden.
Je vindt meer info op: Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten.
Lees ook: Vragen en Antwoorden

3. Fiscale maatregelen

De federale regering heeft naast de hiernavolgende fiscale steunmaatregelen, bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers:

 • Uitstel van indiening vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart 

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 • Automatisch uitstel met twee maanden van betaling voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen

 • Automatische toekenning van een extra termijn van 2 maanden bovenop de normale betaaltermijn voor de betaling van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten

Lees meer op : https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen bovendien steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.
Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (omzetdaling, minder opdrachten/bestellingen enz.). Steunmaatregelen zijn niet geldig ingeval onderneming onafhankelijk van COVID-19 structurele betaalmoeilijkheden kent.

 • Welke schulden?
  - bedrijfsvoorheffing
  - btw
  - personenbelasting
  - vennootschapsbelasting
  - rechtspersonenbelasting

 • Welke maatregelen?
  - afbetalingsplan
  - vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  - kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

4.   Maatregelen betaling sociale bijdragen (RSZ)

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.

 • Welke maatregelen?
  Afbetalingsplan aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en evt. gerechtskosten. Als het plan wordt nageleefd, kunnen de de economische activiteiten normaal worden voortgezet. Betalingsmoeilijkheden ingevolge het coronavirus worden aanvaard als grond voor de aanvraag.

 • Documenten en procedure: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

 

5.   Invoering tijdelijke werkloosheid

Invoeren van een regeling van tijdelijke werkloosheid wegens de verspreiding van het Covid-19 (coronavirus).

Vanaf 13 maart (en met terugwerkende kracht tot die datum) wordt tijdelijke werkloosheid door corona in alle gevallen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht beschouwd. Deze tijdelijke werkloosheid zal automatisch toegekend worden. Dit betekent dat het bedrijf geen verantwoording moet afleggen om er aanspraak op te maken.

De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid worden dus sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.
Lees meer op: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

 • Voorwaarden:
  Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  Voor alle vragen hierover, heeft de RVA een FAQ ontwikkeld die u kan raadplegen op https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200406.pdf

 • Maatregel:
  In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen werknemers een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag verhoogd naar 70% van de begrensde gemiddelde bezoldiging. Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 • Procedure:
  De RVA dient door de onderneming of door het Sociaal Secretariaat (als mandataris) z.s.m. geïnformeerd te worden van de overmacht.
  Procedure en documenten vind je hier: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0